Å bo hos oss

Vedlikehold

Styrets hovedoppgave er å forvalte eiendom og bygningsmasse. Dette fører til en del vedlikehold!


Borettslaget ble oppført i 1973-74, noe som gjør at det vil være mer eller mindre konstante vedlikeholdsoppgaver å ta tak i.

I 2004 ble det foretatt en byggteknisk gjennomgang av laget, og rapporten fra denne gjennomgangen har vært toneangivende for styrene i forhold til hvilke vedlikeholdsoppgaver som bør prioriteres.

Under finner du en oversikt over hva vi har gjort så langt:

2020:

 • Borettslagets store forbruk av vann er sjekket ut nærmere og det er bedring å spore i forhold til vannforbruket.
 • Sendt en forespørsel til kommunen om uttynning og felling av trær, mellom Rvn27 – 49 og Tårnbyveien.
 • Utbedret dreneringen ved Rvn9.
 • Spylt alle de 120 vertikale avløpsrørene i borettslaget, med tilstandsrapport.
 • Montert noe mer lys ute, ved Rvn9, 17 og 37, samt bodene til Rvn11, 15 og 43.
 • Hafslund Nett omstrukturerte sterkstrømanlegget i borettslaget. Tre av seks trafohus ble fjernet i april og mai 2020.
 • Fått kommunen til å sjekke avløps- og overvannsrørene på balkongsiden, mellom Rvn9 og Rvn29. De fant mer fett i avløpsledninger enn hva de gjorde regning med!

2019:

 • 11.2019 ble: åpnet 6 ladeplasser for felles bruk for andelseiere i Riihimäkiveien borettslag og Nordensvei borettslag (400V-system). Disse er plassert på uteparkeringen nord for P-huset i Nordbyveien 223. Prosjektet ble ledet av Sameiet Skjetten Garasjehus. Beboere må være registrert hos Charge365 for å kunne bruke laderne.
 • Spisset borettslagets retningslinjer for avfallshåndtering på fellesområdene ved oppussing. Beboere henvises til å benytte lukket container med lås ved behov. Styret må varsles på forhånd. Bruk av åpne avfallssekker er forbudt. 
 • Satt krav om at oppussing av våtrom, eller endring av elektrisk anlegg, skal utføres av sertifiserte håndverkere med dertil pålagt dokumentasjon.
 • Byttet strømleverandør og endret til spotprisavtale.
 • Byttet ut analoge kameraer i P-huset og sykkelparkeringen og oppgradert til digitale kameraer.
 • Gjennomført kontroll av inntaksikringene i kjelleren i alle blokkene. Noe utbedringsarbeid ble foretatt våren 2019.
 • Foretatt spyling av borettslagets sandfangskummer.
 • Fått kommunen til å asfaltere flere av gangveiene nedi ”dalen”.

2018:

 • Lagt nytt tak på blokken Rvn43 - 49.
 • Etablert en innendørs sykkelparkering på ”garasjetaket” ved siden av Rvn. 1.
 • 55 leiligheter med notert avvik, i forbindelse med ventilasjonsrensen høsten 2017, ble fulgt opp av styret. Arbeidet var ferdig i mai 2018.
 • Montert et elektrolysesystem i grunnmuren i Rvn. 9 pga. kapillærfukt.
 • Satt inn tre sluk på øvre plan i garasjeanlegget under Rvn. 1, 3 og 5 pga. fukt i etasjeskillet.
 • Tilskrevet aktuelle andelseiere i u.etg i forbindelse med manglende maling av hagegjerdene.
 • Malt aktuelle gjerder m.m. i fellesområdene, inkl. på lekeplassen i dalen.
 • Byttet lampen på taket ved Rvn. 49 og veggen ved Rvn. 17 til LED-armatur.
 • Foretatt feiing av garasjene i mai (kun 4 dekk kan stå på p-plassen).
 • Befart takene flere ganger for måkereir på våren.
 • Ryddet fellesrommene tilhørende Rvn17 og 19.
 • Sammen med Nordensvei borettslag anskaffet en ny taubane til lekeplassen i dalen.

2017:
- Foretatt utskiftning av alle gamle skrusikringer og byttet til automatsikringer, både i fellesområdene og for hver enkelt leilighet.
Foretatt kontroll av rømningsveiene langsetter balkongfasaden.
Bonet gulvene i alle trappehus.
Foretatt ventilasjonsrensing av felles avtrekksrør som går igjennom alle leilighetene.
Gjennomført vedlikehold på deler av garasjeanlegget under Rvn. 1, 3 og 5 pga. lekkasje mellom etasjene.
Gjennomført en testspyling av avløpsrør, med kamera.

2016:
- Oppgradert lekeplassen mot Tårnbyveien med to nye lekeapparater.
- Foretatt feiing av garasjene i mai (kun 4 dekk kan stå på p-plassen).
- Gjennomført vedlikehold på deler av garasjeanlegget under Rvn. 1, 3 og 5 pga. lekkasje mellom etasjene.
- Sjekket dreneringen rundt blokken Rvn9 - 15.

2015:
- Beskåret alle hekkene, syriner og enkelte trær.
- Sammen med Nordensvei borettslag oppgradert lekeplassen "i dalen".
- Oppgradert kabel-TV nettet. Borettslaget har nå fått egen fiberforbindelse til GET.
- Montert trådløs åpner til garasjeportene i P-huset.
- Utbedret ytterdørene i Rvn. 1 og 5, bl.a. etter ønske fra ROAF.
- Gjennomført vedlikehold på deler av garasjeanlegget under Rvn. 1, 3 og 5 pga. lekkasje mellom etasjene.
- Spylt 48 vertikale grenrør (75 millimeter). Disse er tilknyttet kjøkken og vaskerom for 3-roms og 4-roms leilighetene.
- Montert 7 vannmåler i desember 2015. Kommunalt krav at dette er gjort senest 2018.

2014:
- Styret delte personlig ut ny røykvarsler til alle leilighetene.
- Ryddet fellesrom i 7 oppganger for innbo uten eier.
- Gjennomført vedlikehold på deler av garasjeanlegget under Rvn. 1,3 og 5 pga. lekkasje mellom etasjene.

2013:
- Foretatt utskiftning av ytterdører til alle leilighetene.
- Beiset alle boder og inngangspartier.
- Lagt nytt tak på den siste blokken, Rvn.9 til 15.
- Byttet ut stigene til taklukene for bedre sikkerhet ved arbeid på tak.
- Ferdigstilt alle påpekte svakheter i det elektriske anlegget i fellesområdene.
- Beskåret hekker og busker i fellesområdet i november.

2012:
- Lagt nytt tak på blokkene Rvn17 til Rvn27.
- Fullført ventilasjonsrensningen av leilighetenes avtrekksrør.
- Utbedret det elektriske anlegget, jf tilstandsrapport fra desember 2011.
- Byttet garasjeporten på nedre plan i Riihimäkiveien P-hus.
- Tettet lekkasje i membran i deler av garasjetaket mellom nere og øvre
plan i P-huset i Riihimäkiveien.
- Skrapt av avflasset beis og byttet sprukne planker/råte på utebodene.
- Fornyet støttemuren på hjørnet av Rvn27 og bak boden ved Rvn37.
- Lagd flere fartsdempere for å redusere farten på det indre området.
- Fått kommunen til å merke opp p-plassene i Riihimäkiveien på nytt.

2011:
- Oppgradert nødlysanlegget, montert ledelys ved nødutgangene, hengt
opp brannslukkere m.m. i P-hus Riihimäkiveien pga. branntillsyn utført
av NRBR.
- Rengjort ventilasjonssjaktene og viftehusene.
- Sjekket drenering på hjørnet av Rvn. 27.
- Bytte gangdør øvre plan i P-huset.
- Lagt nytt deldekkende tak fra Rvn29 til Rvn41.

2010:
- Gjennomgang av kortleseranlegget pga mye driftsfeil.
- Oppgradert kabel-tv anlegget i samarbeid med Get.
- Installert varmekabler foran garasjeporten øvre plan i P-hus Riihimækiveien,
og isolert ved varmekablene på nedre plan.
- Byttet støttemuren langs gangveien 23-27, trukket den lengre inn og asfaltert.
- Lagd ny "Halvøy" ved trafohuset nedenfor Rvn. 27.
- Felt trær og beskåret busker mellom tårnbyveien og Rvn. 29-49.
- Sammen med FU oppgradert ballvegen i dalen.

2009 Lagt nytt tak på blokken Rvn. 1, 3 og 5.
2009 Avholdt beisedugnad av alle boder og inngangspartier.
2009 Fjernet de gamle fartsdumpene og asfaltert nye.
2009 Oppgradert kameraene i P-huset Riihimäkiveien.
2009 Byttet låsene på sikringsskapene pga. HMS.
2009 Montert nye husnr-skilt.
2009 Kommunen har utbedret og ferdigstilt det nye gjerdet langsmed gangveien
mot Shell & Skjetten Nærsenter.
2009 Bytte til "rødmiks" på alle sitteplasser, bytte utebenkene og oppgradert
uteområdet.

2008 Utskifting av soveromsvindu mot øst.
2008 Rehabilitering av hvite betongbuer over inngangspartiet.
2008 Foreta oppmerking av P-plassene langsmed Riihimäkiveien.
2008 Bygging av skråtak på utebodene.

2007 Rehabilitering av de store lekeplassene.
2007 Oppgradering av uteområdet.
2007 Montere elektronisk nøkkelbrikke på ytterdøren til oppgangen.
2007 Montere brannslokkere i sikringsskapene.
2007 Foreta sjekk av blokkenes tak med dertil utbedring.
2007 Satt inn en gangdør i P-huset Riihimäkiveien, nedre plan.

2006 Rehabilitering av P-hus taket i Nordensvei.
2006 Fuging av vertikale skjøter i blokkene.
2006 Bytting av vinduer mot vest, samt balkongdører.
2006 Oppgradert kameraovervåking i P-huset i Nordensvei.
2006 Montert kameraovervåking av p-plass i Nordensvei.
2006 Byttet til smekklåser i alle fellesdører i kjellerne.
2006 Byttet brannslokkerapparatene/pulverapparatene.

2004 Nye røykvarslere utlevert.
2004 Ventilasjonskanalene ble renset.

2003 Bygd tak over P-huset i Riihimäkiveien.
2003 Legal Parkering engasjert som P-vakt på indre område.
2003 Nytt porttelefon-anlegg montert.
2003 Trappevask satt ut til eksternt firma.

2002 Kameraovervåking av P-husene.

2001 Søppelsjaktene ble stengt.
2001 Fartshumper utplassert.

2000 Kontroll av røykvarsler og brannslukker.